Menü Bezárás

KaranTéma_SK

PRVÁ KARANTÉMA SPOJILA UČITEĽOV, RODIČOV, ŽIAKOV AJ ODBORNÍKOV

Skupina viac ako päťdesiatich pedagógov, študentov, rodičov a odborníkov spojila svoje vedomosti a skúsenosti na neobvyklom on-line workshope, kde poukázali na najpálčivejšie problémy distančného vzdelávania v maďarčine na Slovensku. Prvá KaranTéma motivovala účastníkov k spoločnému hľadaniu riešení. Viacerí z nich, najmä učitelia, sa hneď po skončení pustili do (spolu)práce.

Pre opatrenia zavedené na zamedzenie šírenia koronavírusu v súčasnosti učitelia, žiaci, ako aj rodičia bojujú s výzvami distančného vzdelávania. V záujme zefektívnenia domáceho štúdia žiakov, náš dobrovoľnícky tím 4. apríla prvýkrát zorganizoval inovatívny workshop s názvom KaranTéma. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a otvárala ho pani Monika Filipová, štátna tajomníčka ministerstva.

NAMIESTO KONFERENCIE HACKATHON

Hlavným cieľom akcie bolo pomôcť a zjednodušiť situáciu účastníkom distančného vzdelávania, a to tak učiteľom, ktorí sa náhle ocitli vo virtuálnom svete, ako aj rodičom, ktorí sa zo dňa na deň stali učiteľmi, a aj situáciu žiakov, u ktorých nastala zmena v spôsobe komunikácie s učiteľmi a rodičmi. „Videli sme, že mnohí mali pocit, že v tom zostali sami, na ich hlavu sa zosypalo množstvo nových úloh, ocitli sa v úplne novom – virtuálnom svete. Uvažovali sme, ako by sme mohli pomôcť, jednak preto, aby videli, že v tom nie sú sami, ale aby sa mohli aj vzájomne podporovať a k tomu ako plus našli spoločné riešenia a cesty,“ – uviedla na otvorení podujatia členka tímu Andrea Lelovics, spolupracovníčka Fórum centra pre regionálny rozvoj, iniciátorka projektu KaranTéma.

Myšlienka on-line workshopu pochádza z takzvaného hackhathonu známeho vo svete informačných technológií a startupov, počas ktorého na riešení jedného problému v rámci časovo ohraničenej súťaže pracuje naraz viacero programátorov. Situácia je aj v tomto prípade podobná, máme problém, ktorý sami nedokážeme vyriešiť, avšak v rôznych sférach pôsobia ľudia, ktorí môžu pomôcť. Pokiaľ už len začneme uvažovať spoločne s kolegami, aj vtedy sa vieme posunúť.

Nakoľko osobné stretnutie, či konferenciu sme počas mimoriadnej situácie nemohli zrealizovať, účastníci prvej KaranTémy sa stretli on-line. Registrovali sa najmä učitelia, ale do projektu sme zapojili aj rodičov, študentov, informatikov, psychológov, trénerov a ďalších odborníkov.

S účastníkmi sme v piatich skupinách riadených mentormi pracovali počas siedmych hodín. Jednotlivé skupiny sa venovali súboru edukačných nástrojov na základných a stredných školách, riešeniam na inštitucionálnej úrovni, vzdelávaniu študentov pochádzajúcich zo sociálne slabších rodín, ako aj ochrane osobných údajov. Jednotlivé skupiny síce pracovali v rôznych četových miestnostiach, nezávisle od seba však definovali podobné elementárne problémy distančného vzdelávania základných, ako aj stredných škôl.

ANI V RÁMCI ŠKOLY NIE JE DENOTNÝ SYSTÉM

S účastníkmi KaranTéma sme dospeli k spoločnému záveru, že pozornosť je potrebné v prvom rade upriamiť na dosahovanie jednotných riešení na úrovni jednotlivých škôl, napríklad, že v rámci jednej školy by mali učitelia aj žiaci na online vzdelávanie používať iba jednu, od základov budovanú platformu, ako napríklad EduPage alebo Učebňa spoločnosti Google.

Distančné vzdelávanie nemôže pokračovať obvyklým spôsobom a ani žiak nemôže sedieť viac ako 3 – 4 hodiny denne pred počítačom. Preto navrhujeme vypracovanie nového rozvrhu hodín tak, aby sa dôraz kládol na výučbu hlavných predmetov. V rámci jednotlivých škôl navrhujeme zjednotiť aj spôsob komunikácie – udržiavania kontaktov medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi navzájom, ako aj medzi učiteľmi a riaditeľmi škôl.

NEDOSTATOK INFORMATIKOV A ONLINE UČIVA

Spoločným problémom sú chýbajúci informatici na školách, preto v technických záležitostiach nemá kto poskytnúť pomoc učiteľom. Distančné vzdelávanie sťažuje aj to, že s viacerými žiakmi, hlavne na prvom stupni štúdia sa vedia učitelia spojiť iba prostredníctvom sociálnych sietí rodičov. Niektoré domácnosti majú veľmi slabé, alebo žiadne internetové pripojenie, čo komplikuje najmä výučbu študentov zo sociálne slabších rodín.

Nielen v slovenských, ale aj v školách s vyučovacím jazykom maďarským predstavujú problém on-line nástroje. Okrem jednotnej vzdelávacej platformy, je nevyhnutné vytvorenie kvalitnej zbierky on-line edukačných materiálov.

RIEŠENIA MÔŽE PRINIESŤ POKRAČOVANIE PROJEKTU

Počas prvej KaranTémy sa ukázalo, že je dopyt po takejto spolupráci a náš on-line workshop poskytol priestor nielen na pomenovanie hlavných problémov a zdieľanie skúseností, ale pokračovanie projektu môže priniesť konkrétne riešenia, vytvorené spoločnými silami, alebo za pomoci odborníkov a organizácií zúčastnených na projekte. Náš tím sa v týchto dňoch sústreďuje na čiastočné riešenie problému chýbajúcich nástrojov a v záujme doplnenia nedostatočnej zbierky edukačných materiálov sme zahájili spoluprácu s Rozhlasom a televíziou Slovenska.